Detaljplan etapp 2b

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att studera utvecklingen av Årsta centrum närmare. Därför finns en särskild detaljplan för Årsta torg - etapp 2b. Under etappen byggs bostäder, lokaler för kommersiell service, samt ett nytt torg.

Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2018.

Läs mer om detaljplanen på bygg.uppsala.se.