Hållbar utformning av allmän plats

Allmänna platser och offentliga rum ska utformas så att de är och upplevs trygga, tillgängliga och attraktiva för människor under olika tider på året, under dygnet och i olika livsskeden.

Platserna ska inbjuda till vistelse och rörelse i området och stimulera till möten mellan människor. Utformningen ska främja jämlikhet och inbjuda till delaktighet. Den ska beakta olika människors behov samt bidra till en lokal identitet och variation för sinnesintrycken.

Människor behöver även ges möjligheter att kunna påverka sin lokala omgivning genom delaktighet i beslutsprocesser och möjlighet att över tiden synliggöra sin närvaro på platsen.

Aspekter inom de allmänna platserna i Östra Sala backe som kan påverka den sociala hållbarheten är till exempel:

 • Hög omsorg i tillgänglighets- och trygghetsaspekter vid utformning och gestaltning.
 • Bra möten mellan olika platser och funktioner, så som mellan rörelsestråk och vistelseytor och mellan privata och offentliga platser.
 • Hög orienterbarhet och tydliga rörelsestråk som binder samman platser, målpunkter och vistelseytor.
 • Ytor och platser för möten, vila och vistelse vid rörelsestråk, målpunkter och platser.
 • Utformning, val och placering av material, möbler och grönska som ger variation, trygghet, lokal identitet och stimulerar till vistelse och sociala möten, delaktighet, aktivitetet, interaktion och rekreation i närmiljön.

Klimat och miljö

Utformning och möblering av de allmänna platserna ska ett ansvarsfullt resursutnyttjande för att säkra miljö, folkhälsa, biologisk mångfald och motverka klimatförändringar.

Aspekter inom de allmänna platserna i Östra Sala backe som kan påverka den ekologiska hållbarheten är till exempel:

 • Utformning som gynnar förflyttningar inom, till och från området till fots, med cykel, kollektivtrafik eller annat mer miljövänligt alternativ.
 • Val av material med liten miljö- och klimatpåverkan, både vid produktion, transport, anläggande, underhåll och återvinning.
 • Utformning, placering och andelen grönska och gröna ytor.
 • Val av genomsläppliga ytskiktsmaterial för infiltration av dagvatten där det är möjligt.
 • Utformning med hänsyn till lokala förutsättningar i lokala klimatförhållanden.
 • Utformning, lokalisering och val av växtlighet som gynnar biologiska värden, biologisk mångfald samt är robusta.
 • Utformning som gör att källsortering och en miljövänlig avfallshantering kan ske smidigt för boende, besökare och driftspersonal.

Ekonomisk hållbarhet

Utformning och möblering av de allmänna platserna och offentliga rummen ska ske med beaktande av att på lång sikt hushålla med mänskliga och materiella resurser och så att de gynnar lokal tillväxt, kunskapsutveckling och företagssamhet.

Aspekter inom de allmänna platserna i Östra Sala backe som kan påverka den ekonomiska hållbarheten är till exempel:

 • Att i möjligaste mån välja material i ytskikt, möbler och växter som har lång livslängd, litet behov av löpande underhåll, kan repareras eller ersättas på ett resurseffektivt sätt.
 • Utformning som beaktar behovet av en effektiv avfallshantering, snöröjning och halkbekämpning.
 • Utformning som gynnar fysisk aktivitet och folkhälsa genom till exempel bra möjligheter att röra sig till fots och med cykel.
 • Utformning och val av utrustning och material som bygger på både beprövade hållbara lösningar och på ett gynnande av utveckling genom innovativa, miljöeffektiva tekniska lösningar.