Parker och grönska etapp 2

Grönska i form av träd och planteringar har en viktig funktion för både ekologiska och sociala värden. Träd och annan grönska bidrar även till ett bra lokal-, luft-, ljus- och ljudklimat.

Nya träd längs Fyrislundsgatan

Enligt planen ska allén vid Fyrislundsgatan tas bort och bland annat ersättas med nya träd i Fyrislundsgatans mittremsa, längs gatans västra sida, samt på Johannesbäcksgatan. Träd ska även planteras på de allmänna platserna och vid torget mellan kvarteren.

En 4 000 kvadratmeter stor park 

I den södra spetsen av planområdet ska en cirka 4 000 kvadratmeter stor park anläggas. Förskolan som ligger mitt emot parken kommer att kunna använda den för utomhusaktiviteter och lek. 

Rekreationsyta i det norra kvarteret 

I det norra kvarteret planeras en fickpark med sittmurar och planteringar. Parken ska fungera som en central plats mellan etapp 1 i norr och etapp 2, och som en entré till bostadskvarteren.

Murarplatsen – en plats för aktiviteter

I mitten av planområdet, i anslutning till Fyrislundsgatan och Årsta centrum, anläggs ett torg för aktiviteter och samvaro. Torget ska utgöra en central plats mellan bostadskvarteren i norr och söder och förstärka den gröna kopplingen mellan Byggmästarparker, Årsta centrum och Årstaparken.