Detaljplan etapp 2

Detaljplanen för Östra Sala backes etapp 2 har antagits. Detaljplanen innebär att bebyggelse placeras i stråket mellan Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan. Cirka 750 bostäder planeras inom etappen. Mot Fyrislundsgatan finns lokaler för centrumverksamhet i bottenvåningen. I de södra delarna av planområdet finns en förskola och en park.

Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att studera utvecklingen av Årsta centrum lite närmare och därför ingår detta område inte i detaljplanen för etapp 2. En särskild detaljplan för Årsta centrum har arbetats fram och var på samråd under sommaren 2016. Denna detaljplan planeras skickas ut på granskning vid årsskiftet 2016-2017.

Läs beslutet 
Läs planhandlingen för etapp 2
Se plankarta för etapp 2