Detaljplan etapp 1

Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft 24 februari 2014. I etapp 1 ska det byggas cirka 650 lägenheter, verksamhetslokaler, vårdboende och förskola. 

Om detaljplanen

Planens syfte är att omvandla den mark som tidigare upptogs av en kraftledningsgata till bebyggelsekvarter med i första hand bostäder, men även förskola, vårdboende och lokaler för centrumändamål i vissa strategiska lägen. Planförslaget innehåller både bostäder och verksamhetslokaler. I planen ingår också möjlighet till ombyggnad av Johannesbäcksgatan och Fyrislundsgatan och nya lokalgator mellan dessa, samt utrymme för ombyggnad av cykeltunneln under Fyrislundsgatan.

Planarbetet har föregåtts av ett planprogram som beskriver en stadsbyggnadsvision för området. Visionen beskriver en levande, sammanlänkande och blandad stadsmiljö med en lokal och hållbar identitet. Planarbetet utvecklar principerna i planprogrammet.

Utställningar och workshop

Under februari och början av mars 2013 arrangerades workshops och utställningar om Östra Sala backe, etapp 1.

Läs mer under Medborgardialog