Detaljplaner

Detaljplanen för den första etappen vann laga kraft i februari 2014.

Detaljplanen för den andra etappen har varit på granskning. Beslut om antagande väntas kunna fattas i plan- och byggnadsnämnden under våren 2016.

Detaljplanen för Årsta torg var på samråd 20 maj till 2 september 2016.

Ett samarbete med flera aktörer

En detaljplan tas fram i samverkan med flera olika aktörer och i normala fall tar arbetet mellan ett till två år. I processen sker en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen. Allmänheten bjuds bland annat in till medborgardialog och workshoppar under hela projektets gång.

Utredningar som till exempel solstudier, fördjupade bullerutredningar, volym- och gestaltningsstudier tas fram i ett inledande skede av detaljplanen.

Vad detaljplanen innehåller

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument som ger rätt att bygga enligt vissa principer under en bestämd tid. En detaljplan innehåller bland annat:

  • vad som är allmän platsmark och vad som är kvartersmark
  • kvarterens utformning och husens placering
  • hur mycket man får bygga inom kvarteren
  • byggnadshöjd, byggnaders utformning och utförande.

Läs mer om planprocessen på Uppsala kommuns webbplats bygg.uppsala.se