Etapp 2

Etapp 2 i utvecklingsprojektet består av fem kvarter längs med Fyrislundsgatan i Sala backe. Inom etappen planeras cirka 750 bostäder och cirka 1 800 kvadratmeter verksamheter. Tanken är att bebyggelsen ska innehålla bostadsrätter och hyresrätter, omsorgsboende, förskola, samt handel- och centrumverksamhet.

Karta över etapp 2

Den andra etappen omfattar kvarteren i höjd med Årsta centrum samt utveckling av Årstaparken. I etappen tydliggörs Östra Sala backes hållbara profil – en stadsdel med blandade upplåtelseformer, massor av odlingsmöjligheter och kvalitativa gemensamma ytor. Hållbarhetscertifiering och solceller blir så gott som standard, flera av husen blir nollenergihus och gestaltningen är mycket variationsrik.

Tidsplan för etapp 2

Detaljplanen för etapp 2 har delats upp i två delar:

  • en plan för området längs med västra sidan av Fyrislundsgatan.
  • en plan för området mellan nuvarande Årsta centrum och Fyrislundsgatan (etapp 2b).

Se etapperna på en skissbild

Etapp 2 under 2016–2017

  • Andra kvartalet 2016: Antagande
  • Tredje kvartalet 2016: Laga kraft (förutsatt att detaljplanen inte överklagas)
  • Tredje till fjärde kvartalet 2016: Fastighetsbildning
  • Fjärde kvartalet 2016: Utbyggnad av gator och torg
  • Fjärde kvartalet 2017: Uppförande av bebyggelse inom kvartersmark

Markanvisning för etapp 2

Markanvisningstävlingen för området längs Fyrislundsgatan pågick under 2014. 

Läs mer om markanvisningen och aktörerna som bygger etapp 2

Läs detaljplan och relaterade dokument för etapp 2