Nyheten publicerad: den 8 april 2016

Detaljplanen för etapp 2 har skickats på granskning

Den 17 mars tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att skicka detaljplanen för Östra Sala backes andra etapp på granskning.

I granskningshandlingen har kommunen sammanställt inkomna synpunkter under samrådet och bedömt vilka justeringar som behöver göras. Några större ändringar har inte gjorts sedan samrådet, utan det handlar om små revideringar som mest är av intresse för vissa enskilda fastighetsägare och lantmäteriet. Sakägare kommer att få del av granskningshandlingen under april.

Ett beslut om samråd för detaljplanen för Årsta torg, etapp 2b, väntas tas i plan- och byggnadsnämnden i april. Därefter kan planen skickas ut på samråd vilket innebär att sakägare får möjlighet att yttra sig. Även allmänheten ges tillfälle att ta del av handlingarna.