Nyheten publicerad: den 23 september 2015

Detaljplan för Östra Sala backe, etapp 2 på samråd

I augusti tog plan- och byggnadsnämnden beslut om att skicka ut ett förslag på detaljplan för etapp 2 på samråd.

Samrådshandlingarna hittar du på bygg.uppsala.se samt i kommuninformation i Stationsgallerian. 

I detaljplanen finns förslag på bebyggelse i stråket mellan Fyrislundsgatan och Johannesbäcksgatan. Cirka 700 bostäder planeras inom etappen. Stadsbyggnadsförvaltningen har valt att studera utvecklingen av Årsta centrum lite närmare därför ingår detta område inte i detaljplanen företapp 2. En särskild detaljplan för Årsta centrum arbetas fram under hösten.

Vad innebär samråd?

När ett första planförslag upprättats beslutar plan- och byggnadsnämnden om att sända ut planförslaget och övriga handlingar på remiss och samråd. Då får myndigheter, organisationer och andra remissinstanser, samt fastighetsägare och de som bor inom planområdet eller på angränsande fastigheter ta del av planförslaget. Ofta ordnas också ett möte där planförslaget redovisas och alla kan ställa frågor. Remisstiden är i regel sex veckor. Alla synpunkter på planförslaget ska sedan skriftligen skickas in till kommunen innan tiden för samrådet har gått ut.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet upprättar kommunen en samrådsredogörelse där alla synpunkter från samrådet redovisas. Planförslaget justeras och kompletteras vid behov och ett granskningsförslag upprättas.

Informationsmöte för detaljplanen

Är du nyfiken på att höra hur förslaget till detaljplanen för etapp 2 ser ut? Den 13 oktober är det öppet hus i Årstakyrkans församlingslokal. På plats finns representanter från kommunen. Passa på att ställa frågor kring förslaget till detaljplanen för etapp 2. 

Tid: Drop in, 18.00 – 20.00.

Välkommen!