Transporter

Östra Sala backe ska erbjuda hållbara, smarta och effektiva transporter. Utformningen av stadsmiljön ska uppmuntra till hållbart resande där gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och bilpool är självklara val.

Mobilitetsutredning

Uppsala kommun har gjort en så kallad mobilitetsutredning. Den beskriver vilka åtgärder som krävs för att Östra Sala backe ska bli en stadsmiljö där resandet till, från och inom området i stor utsträckning sker med hållbara färdmedel. För att uppnå detta pekar utredningen på ett antal åtgärder för att minska efterfrågan på resor med bil och efterfrågan på parkering. Sådana åtgärder är till exempel att säkerställa att det finns goda möjligheter att resa med kollektivtrafik och cykel när första inflyttning sker. En annan åtgärd kan vara att byggaktörerna betalar den fasta månadskostnaden för bilpool för alla lägenheter i fem år samt att de kontinuerligt informerar om detta.

Parkering

I Östra Sala backe är parkeringsfrågan en viktig del av arbetet med hållbarhetsfrågorna.
Läs mer under parkering.

Resa kollektivt

Det ska skapas bra förutsättningar för att resa kollektivt. Med tätare busstrafik och fler hållplatser blir kollektivtrafiken mer tillgänglig.
Läs mer om kollektivtrafik.