Social hållbarhet

I Östra Sala backe ska alla känna sig hemma, oavsett bakgrund, livsstil, intressen och kultur.

Social hållbarhet innebär att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Människor ges lika möjligheter att delta och känner sig trygga. De ges också lika stor möjlighet att påverka sin livssituation. Social hållbarhet handlar alltså om att på lång sikt bygga ett samhälle som sätter människans behov och välbefinnande i centrum.

Östra Sala backe ska passa alla

Östra Sala backe ska vara en attraktiv stadsmiljö för människor i livets alla skeden oavsett bakgrund, livsstil, intressen eller kultur. Bostäder blandas med service och arbetsplatser. Både inne på gårdarna och på gator och i parker skapas platser som attraherar olika målgrupper, skapar rörelse och befolkar området. Allt detta bidrar till en mer levande, trygg och blandad stad.