Kvalitet och hållbarhet

Den hållbara staden ska vara en ledstjärna i utvecklingen av Östra Sala backe, med såväl ekologiska, sociala som ekonomiska perspektiv på hållbarhet.

De aktörer som valts ut att delta i områdets utveckling har i samband med detaljplaneläggningen gemensamt med kommunen arbetat med viktiga hållbarhets- och kvalitetsfrågor. Arbetet har resulterat i kvalitets- och hållbarhetskontrakt som utgör en del av köpeavtal för mark och ligger till grund för kommande utbyggnader inom området. I relevanta delar gäller kvalitets- och hållbarhetskriterierna även Uppsala kommun.

Nulägesrapport Östra Sala backe etapp 1

Se nulägesrapporten för Östra Sala backe etapp 1. (pdf)