Vaksala prästgårdshage

Visionen i programmet är att tillgängliggöra området och dess kulturvärden på ett bättre sätt och koppla denna unika miljö till de övriga parkområdena i den östra delen av staden.

Det öppna landskapsrummet kring Vaksala kyrka är en skyddad kulturmiljö. Vaksala kyrka med sina äldsta delar från 1100-talet är omgiven av ett öppet, fornlämningsrikt landskapsrum. Sydväst och söder om kyrkan ligger det en stor åker som tidigare har tillhört prästgården. Här finns också en beteshage med ett omfattande fornlämningsområde. Området ägs numera av Uppsala kommun.

Områdets kulturvärden görs tillgängliga

Med respekt för det kulturhistoriska värdet ska området göras tillgängligt på ett bättre sätt. Planen är att Linnéstigen, Vaksalavandringen går över Vaksala prästgårdshage. Kommunen arbetar tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län för att hitta former för hur områdets unika värden kan lyftas. Syftet är att Vaksala prästgårdshage ska bli en större tillgång för människors rekreation.

Vaksala gärde