Årstaparken

Årstaparken behöver rustas upp. Under hösten 2013 genomfördes en medborgardialog som ligger till grund för den fortsatta planeringen av parken och etapp 2.

Parken är en tidstypisk stadsdelspark från 1970-talet med dungar och stora öppna gräsytor för lek och idrott. Runt hela parken går en löpslinga och schaktmassor bildar stora kullar i parken.

Utveckling av Årstaparken

Parken är sliten och i behov av upprustning. Utrustning, ytskikt och vegetation behöver fräschas upp och lekplatsen behöver tillgänglighetsanpassas. Under 2016 kommer en behovsinventering att göras för Årstaparken, där man kommer att kartlägga de olika anspråk som finns på parkens innehåll. Inventeringen kommer sedan att ligga till grund för en idéskiss för upprustningen.

Kartbild över Årstaparken

Medborgardialog om Årstaparken

Årstaparken utgör en del av etapp 2 i utvecklingen av Östra sala backe. Under hösten 2013 genomfördes en så kallad medborgardialog i syfte att få bättre kunskap om till exempel Årstaparken. Detta arbete ligger till grund för den fortsatta planeringen av den andra etappen.

Läs mer om medborgardialogen och resultatet av sammanställningen

Tyck till om Årstaparken

Hur skulle du vilja att Årstaparken ser ut i framtiden? Tyck till om Årstaparken.