Årstaparken

Under 2019 har vi startat rustningen av Årstaparken. Parken är en tidstypisk stadsdelspark från 1970-talet med dungar och stora öppna gräsytor för lek och idrott.

Målet är att ta bort ytor som fungerar dåligt och lägga till önskemål som har kommit in via www.uppsala.se och workshoppar. 

Först ut är arbeten med löparslingan. Dels rustar och breddar vi den befintliga springslingan och dels gör vi en helt ny längre del som går via Bollstabystråket ut mot E4an och tillbaka ner längst Vedyxastråket. Vi bygger ett nytt utegym nordväst om Jordgubbsgatan och en mindre lekplats nära bussvändslingan på Timjansgatan.

Träddungarna som finns i det centrala parkrummet gallras. I de norra delarna finns det mycket poppel som börjar nå slutet på sin livslängd och byts ut mot mer långlivade arter som ek, lönn och lind. I de södra delarna finns det en variation av trädarter. Även här gallrar vi inne i dungarna då träden planterats tätt och behöver mer utrymme för att kunna växa.

Nästa år planeras det för en ny utflycktslekplats i Årstaparken. Lekplatsen kommer att ligga där den nuvarande lekplatsen nordväst om Årstaskolan finns idag.

Årstaparken

Så här ser skissen ut över nya Årstaparken. Klicka på bilden för att se en större och mer detaljerad skiss.

Medborgarnas åsikter ligger till grund

Under hösten 2013 genomfördes en så kallad medborgardialog i syfte att få bättre kunskap om bland annat Årstaparken. Till och med juni 2017 gick det också att lämna synpunkter via webbplatsen.

Det som kom fram under medborgardialogen, via synpunkterna på webbplatsen, samt i den behovsinventering som gjordes 2016 ligger till grund för hur parken utformas.


Läs mer om medborgardialogen och resultatet av sammanställningen.

Läs de synpunkter vi fick in om utvecklingen av Årstaparken.