Trafikstörningar och vägarbeten

Pågående och planerade vägarbeten i Östra Sala backe.

Johannesbäcksgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd:  Bostadsbyggandet fortsätter utmed gatan under hela 2019. Under vissa perioder blir det mycket byggtrafik i området.

Beräknat slutdatum: 2019 och 2020

Fyrislundsgatan, mellan Alrunegatan och Gröna gatan

Åtgärd: Vi gör färdigt västra sidan av Fyrislundsgatan allt eftersom de nya bostadshusen utmed gatan blir klara. I arbetet ingår att göra klart gång- och cykelbanor, planteringsytor, parkeringsfickor och lastzoner. Husexploatörer använder Fyrislundsgatan på vissa sträckor i södergående riktning, vilket begränsar framkomligheten.

Beräknat slutdatum: 2019 och 2020

Fyrislundsgatan, mellan Gröna gatan, Snickargatan och Verkmästargatans förlängning

Åtgärd: Under 2019 fortsätter gatu- och ledningsarbeten mellan Gröna gatan och Verkmästargatan. Arbetet innefattar med bland annat VA, fjärrvärme och ombyggnation av mittremsan på Fyrislundsgatan. Under byggtiden blir det nödvändigt med omdirigering av trafiken för boende i Sala backe och begränsad framkomlighet på Fyrislundsgatan. Periodvis sänks hastigheten till 30 km/timmen.

Under 2019 kör trafiken på Fyrislundsgatan på en provisorisk omledningsväg förbi byggnationen. Det blir ett körfält i varje riktning, med en total körbanebredd som möjliggör att utryckningsfordon kan passera eventuella trafikköer.

Gångbanan längs östra sidan används vissa perioder som körbana och stängs då av för gående.

Beräknat slutdatum: Hösten 2019

Sparrisgatan fram till Årstaskolan

Åtgärd: Kanstensarbeten och asfaltering.

I början av februari öppnar den nya sträckningen av Sparrisgatan för trafik. På grund av kanstens- och asfaltsarbeten är det fortfarande begränsad framkomlighet. Nya infarter till befintliga fastigheten, Årsta Centrums parkering och busshållplats ska också anläggas.

Den nya gång- och cykelbanan på Sparrisgatans norra sida kommer att vara färdig under våren. 

Beräknat slutdatum: sommaren 2019

Verkmästargatan

Åtgärd: Vintern 2018/2019 på arbeten med vatten och avlopp. Gatan är avstängd för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: Maj 2019

Näckrosgatan

Åtgärd: Våren 2019 pågår arbeten med vatten och avlopp. Gatan är avstängd för genomfart med bil.

Beräknat slutdatum: Juni 2019

Ny infart till Årsta centrum

Åtgärd: November 2018 flyttas infarten till Årsta Centrum till Sparrisgatans nya trafiksignalreglerade korsning. Senare under hösten 2018 kommer även den öppnas för passage av gående och cyklister.

Snickargatan och Verkmästargatan, korsning med Fyrislundsgatan

Åtgärd: Den befintliga sträckningen av Snickargatan mellan Näckrosgatan och Fyrislundsgatan rivs. Snickargatans förlängning kommer att enkelriktas. Verkmästargatan förlängs och möter Fyrislundsgatan i en ny trafikreglerad korsning.

Biltrafik till och från Salabacke hänvisas mars–oktober 2019 till Fyrislundsgatan via nya Tuvstarrsgatan, alternativt via Johannesbäcksgatan/Gröna gatan.

Beräknat slutdatum: Snickargatan rivs mars 2019. Verkmästargatans korsning är klar hösten 2019.

Bostadsbyggande mellan Gröna gatan och Verkmästargatans förlängning

Åtgärd: Byggandet av nya bostadshus startar våren 2019. Arbetet innebär ytterligare ökad byggtrafik i området och därmed fortsatt begränsad framkomligheten på Fyrislundsgatan. Även Johannesbäcksgatan, Näckrosgatan, Gröna gatan, Magnoliagatan, Tuvstarrsgatan, Dunörtsgatan, Snickargatan och Verkmästargatan påverkas.

Beräknat slutdatum: 2026

Nya trafikljus på Fyrislundsgatan

Åtgärd: Under 2019 kommer flera av de nya trafikljusen på Fyrislundsgatan vara på plats så att gående och cyklister kan korsa Fyrislundsgatan på ett trafiksäkert sätt.

Från Alrunegatan i norr till Verkmästargatan i söder kommer det finnas sammanlagt sju trafiksignalreglerade korsningar eller gång- och cykelpassager.

Beräknat slutdatum: Hösten 2019

Gatuöversikt Östra Sala backe

Det kommer fyra nya gator i etapp 2 som knyter ihop Sala backe och Fyrislundsgatan. Från norr är dessa Alrunegatan, Svärdsliljegatan, Nattviolsgatan och Gröna gatan.